LINK TO ONE OF OUR 57 MEMBER ASSOCIATIONS FOR LOCAL SUPPORT, ADVICE AND NEWS

view map
close
 • Finland
 • Norway
 • Sweden
 • Estonia
 • Russian Federation
 • Latvia
 • Denmark
 • Lithuania
 • United Kingdom
 • Netherlands
 • Ireland
 • Poland
 • Germany
 • Belgium
 • Czech Republic
 • Ukraine
 • Slovakia
 • Luxembourg
 • Moldova, Republic of
 • Austria
 • France
 • Switzerland
 • Romania
 • Slovenia
 • Croatia
 • Serbia
 • Bosnia & Herzegovina
 • Bulgaria
 • Italy
 • Macedonia, the Former Yugoslav Republic of
 • Spain
 • Greece
 • Israel

Macedonia, the Former Yugoslav Republic of

There is 1 member for the country Macedonia, the Former Yugoslav Republic of:

ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ (LIFE WITH CHALLENGES)

challenges.mk/

 ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ
Ул. Борис Радосавлевиќ - Гоце бр.12,
 7000 Битола,
Р. Македонија

LIFE WITH CHALLENGES
12 Boris Radosavlevikj - Goce Street,
7000 Bitola,
R. Macedonia
Phone: +389 70 705 446

 

Email: vesna.stojmirova@gmail.com

Оваа асоцијација - ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ, се создаде за да ги поддржува пациентите кои боледуваат од Гоше и нивните семејства и пријатели. Има околу 10 пациенти во Гоше во Р. Македонија и нема никаква јавна свест за болеста. Се обидуваме да ја информираме и да едуцираме колку што е можно повеќе за луѓето да станат свесни за болеста и да ги разберат пациентите и предизвиците со кои тие секојдневно се соочуваат во животот.

Само 4 пациенти ( 2 деца и 2 возрасни) моментално се лекуваат со терапија со Церезин. Терапијата е донација, додека владата не обрнува внимание на пациентите со Гоше, иако и самата организација се обиде да контактира со Министерот за Здравство во Р. Македонија. Пациентите со Гоше во Р. Македонија долго време беа занемарувани и затоа една од главните цели на асоцијацијата е да ги изнесе проблемите во јавноста и да бара решение за истите.

Се надеваме дека ќе создадеме подобра иднина, каде пациентите ќе можат да го остварат своето основно право на третман и подобар квалитет на живот.